Corona Virus

–Corona Crisis–

Update 28-04-2020

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen omtrent de Corona Crisis

Hieronder houden wij u zo goed mogelijk op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond alle maatregelen die zijn of worden genomen voor uw als ondernemer.
Omdat niet alle maatregelen geheel uitgewerkt zijn wijzigen de voorwaarden nog steeds. Door middel van een datum per item kunt u zien wanneer dit voor het laatst is bijgewerkt.

Handig overzicht van de rijksoverheid zie je hier!

 1. Werktijdverkorting wordt NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid)

Dinsdagavond 31 maart is de Kamerbrief inzake de werking van de NOW bekend gemaakt. Wij hebben de regeling zo goed mogelijk (beknopt) proberen uit te leggen in de onderstaande opsomming. Voor de gehele regeling kunt u de brief aan de kamer hier lezen
De NOW regeling is een noodregeling die werkgevers compenseert in de loonkosten waarbij er minimaal 20% omzet verlies is.

De loonkosten worden bij een volledige omzet daling naar nihil, dus 100% omzet verlies, voor 90% vergoed.
De exacte berekening is dat het Sociaal Verzekeringsloon (SV-Loon) wordt gesuppleerd met 30% werkgeverskosten en hier wordt dan 90% van vergoed.
 — Vb1. Het SV-Loon van werknemer A is nu € 25.000 dan ontvangt u als vergoeding € 25.000 x 1,3 (+30%) x 0,9 (x90%) = € 29.250
Het UWV zal echter op basis van voorschotten te werk gaan. Zij zullen het SV-loon van januari nemen en hiervan, gelijk aan bovenstaande regeling 80% als voorschot uitkeren.
Vb2. als we dan kijken naar bovenstaand voorbeeld en het SV loon van werknemer A bedroeg in de maand januari € 30.000 dan ontvangt u aan voorschot € 30.000 x 1,3 x 0,9 x 0,8 = € 28.080
Het eventueel te veel ontvangen bedrag (bij de definitieve vaststelling) zal dan moeten worden terug betaald.
Vb3. als we dan kijken naar bovenstaand voorbeeld en het SV loon van werknemer A bedroeg in de maand januari € 20.000 dan ontvangt u aan voorschot € 20.000 x 1,3 x 0,9 x 0,8 = € 18.780
In dit geval zal er bij de definitieve vaststelling niet worden na betaald. Dit kan dus voor een groot aantal werkgevers nadelig uitvallen. Vooralsnog heeft de minister hier geen andere
oplossing voor gegeven.

Bovenstaande is gebaseerd op een omzet verlies van 100%. Het omzet verlies wordt brekend aan de de hand van een vergelijk over 3 maanden. De vergelijking wordt gedaan met 25% omzet over het jaar 2019 ten opzichte van het omzetverlies over een zelf te kiezen periode. Dit kunnen zijn de maanden maart/april/mei of april/mei/juni of mei/juni/juli.
De keuze van de periode is aan u, maar kan niet worden gewijzigd nadat de NOW regeling is aangevraagd. Het is dus van belang goed in te schatten wat voor u het meest “gunstig” is.
Het resultaat van dit vergelijk zal leiden tot een bepaald percentage omzet verlies. Dit percentage bepaald uiteindelijk wat de werkelijke vergoeding en ook het voorschot zal worden.
Bij het invullen van de regeling zal er een schatting gemaakt moeten worden, het werkelijke omzet verlies is pas vast te stellen achteraf en wordt dan ook meegenomen in de afrekening.
Vb4. als we nu het voorbeeld 2 van werkgever A nemen en uit hebben uitgerekend (geschat) dat zij 80% omzet verlies (zal) hebben over de door hun gekozen periode, dan ontvangen zij als
voorschot 80% van € 28.080 = € 22.464 (dit komt neer op een vergoeding van 72% (80% van 90%))
De afrekening kan dus afwijken wanneer achteraf blijkt dat het omzetverlies hoger of lager is.

REKENHULP

Verder geldt de tegemoetkoming niet voor werknemers die niet zijn verzekerd voor de sociale verzekeringen, dit zijn veelal DGA’s.
Ook geld er een maximum per werknemer van € 9.538 en geld de vergoeding niet voor transitievergoedingen, pensioenpremies en reis- en onkosten vergoedingen.

Verder is er al eerder aangegeven dat de regeling niet zou gelden wanneer u ontslag aanvraagt voor medewerkers op economische gronden.
Dit is inmiddels bevestigd in de kamerbrief. Wanneer u op economische gronden iemand ontslaat na 18 maart ontvangt een korting op de vergoeding van 100% van het loon van de ontslagen werknemer plus nog een boete van 50% van zijn of haar salaris, dat ook in mindering zal worden gebracht op de vergoeding.
Let wel, andere vormen van ontslag, zoals in proeftijd, ontslag met wederzijds goedvinden, aflopende contracten en of ontslag op andere gronden heeft geen invloed op de vergoeding.

Wanneer u een vergoeding aanvraagt bent u als werkgever verplicht dit te melden aan de OR, PVT of indien deze niet aanwezig zijn de medewerkers zelf. U hoeft ze dus niet om toestemming te vragen maar u dient ze wel te informeren.

Andere voorwaarden zijn dat u de subsidie uitsluitend mag aanwenden voor de betaling van loonkosten en u tijdig aangifte blijft doen.


Wat is nu de procedure:

aanvraag dient digitaal te worden ingediend via het UWV.nl maandag 6 april 9:00 uur, ook vindt u hier alle gegevens die nodig zijn om aan te vragen.
-aanvraag periode sluit 31 mei
-het UWV beslist binnen 13 weken (het streven is 2 tot 4 weken)
-voorschot wordt in 3 termijnen uitbetaald
-werkgever moet binnen 22 weken na meetperiode (van de omzet) het UWV verzoeken om vaststelling van de subsidie.

Wat heeft u nodig voor de aanvraag:
– het loonheffingennummer
-de verwachte, procentuele omzetdaling
-de meetperiode (drie maanden) voor de verwachte omzetdaling
-als u eerder al werktijdverkorting heeft aangevraagd, het dossiernummer daarvan
-het rekeningnummer waarop u betalingen van de belastingdienst met betrekking tot loonheffing ontvangt

 • WW-premiedifferentiatie

Sinds 1 januari betalen werkgevers een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. Ook moet de hoge WW-premie worden betaald voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. Deze bepaling kan nu tot onbedoelde effecten leiden in sectoren waar door het coronavirus veel extra overwerk nodig is, zoals in de zorg. Het kabinet bereidt een aanpassing voor om deze effecten weg te nemen.

Voorts hebben werkgevers tot 1 april 2020 de tijd om een vaste arbeidsovereenkomst op schrift te stellen, om te voldoen aan de voorwaarden voor de lage WW-premie. Vanwege het coronavirus wordt deze periode verlengd tot 1 juli 2020.

 • Tijdelijke bijstand voor zzp’ers

Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor de kosten van levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor levensonderhoud voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ook blijft de toets op levensvatbaarheid van het bedrijf achterwege.

De bijstand wordt binnen vier weken verstrekt, eventueel via voorschotten. Dit geldt ook voor leningen voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157. De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsamenstelling en bedraagt maximaal ca. € 1500 per maand netto.

Voor de gemeente Haarlem en Zandvoort kunt u de bijstand en eventuele tijdelijke lening als volgt aanvragen:

Hoe vraag ik de regeling aan?
U kunt de regeling aanvragen via de website www.155.nl. Het formulier van 155 is géén aanvraagformulier, maar een meldingsformulier. Dit houdt in dat u met dit formulier kenbaar maakt dat u hulp nodig heeft. De gemeente neemt dan contact met u op voor de vervolgprocedure. Let op: de ontvangstbevestiging van 155 komt mogelijk uren later. Pas als u na een dag nog geen bevestigingsmail heeft ontvangen, adviseren we u het formulier opnieuw in te dienen.   

Zet bij het invullen van het formulier uw partnerinkomen op € 0.

Let op! De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft niet achteraf te worden terugbetaald. Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen en zal een lagere rente worden gehanteerd dan thans in het Bbz geldt.

 

 • Bijzonder uitstel betalen van belasting

U kunt ons vragen om bijzonder uitstel van betaling. Dit kan voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen.

Vanaf zondagmiddag 5 april is het mogelijk digitaal uitstel te vragen voor een van bovenstaande belastingen.
Via deze link komt u bij het uitstel en hoe u uitstel moet vragen.

 

 

Wanneer kunt u uitstel aanvragen?
U kunt voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen uitstel aanvragen. Dit betekent dat u uitstel kunt aanvragen nadat u aangifte hebt gedaan en een aanslag hebt ontvangen.

 • Verlaging invorderings- en belastingrente

De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn voor belastingen wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar 0,01%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. De Belastingdienst berekent belastingrente als u
bijvoorbeeld te laat bent met het doen van uw aangifte.

 • Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinancieringsregeling (GO). Het kabinet stelt voor om het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO worden zowel het mkb als grote ondernemingen geholpen door een 50%-garantie op bankleningen en bankgaranties, van minimaal € 1,5 miljoen tot maximaal € 50 miljoen euro per onderneming. Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar € 150 miljoen.

 • Verruiming kredieten Qredits

Sinds enkele jaren biedt Qredits het mkb-krediet aan. Dit is een zakelijke lening aan startende en bestaande ondernemers in het mkb van minimaal € 50.000 en maximaal € 250.000. Deze lening is er speciaal voor ondernemers die een financiering nodig hebben en hiervoor niet bij de bank terechtkunnen. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek. Hun wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode wordt automatisch verlaagd naar 2%. Deze crisismaatregel geldt in principe voor een periode van negen maanden en staat open tot eind mei van dit jaar.

 • Compensatie specifieke sectoren

Het kabinet werkt aan een regeling voor compensatie aan specifieke sectoren die door het corona virus extra getroffen worden, zoals de horeca, schoonheidssalons en de reisbranche. De regeling wordt met spoed aan de EU voorgelegd met het oog op ongeoorloofde staatssteun.

 • Compensatie € 4.000

 

Via de website van de overheid is de regeling nu aan te vragen.

De Beleidsregel tegemoetkoming schade COVID-19
Er komt een tegemoetkoming voor de eerste nood bij ondernemers die zijn getroffen als gevolg van overheidsmaatregelen ter bestrijding van de corona crisis en die hun omzet geheel of grotendeels zien verdwijnen. De tegemoetkoming voor deze categorie ondernemers betreft een forfaitair bedrag van € 4000,-. Het kabinet houdt nauwlettend een vinger aan de pols bij getroffen sectoren. Er komt een overzicht van bedrijven die hiervoor in aanmerking komen. Indien nodig zullen wij dit overzicht actualiseren.

 • Overige nieuwe maatregelen

▪ Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten.

▪ Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting. Check hiervoor uw gemeente website.

▪ Kleinere ondernemingen, met een financiering tot 2,5 miljoen euro, kunnen een half jaar uitstel krijgen van de aflossing van hun leningen. Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken is de nood onder ondernemingen hoog. Om voor dat uitstel in aanmerking te komen, geldt wel dat de bedrijven in de kern gezond moeten zijn. ABN Amro, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos hebben dat samen besloten.
De banken willen ook consumenten helpen die door de coronacrisis hun hypotheek niet meer kunnen betalen. Voor hen is geen gezamenlijke maatregel aangekondigd, maar zij kunnen contact opnemen met hun bank voor een “passende oplossing”.

UPDATE 28-04-2020

 • Extra fiscale maatregelen

-DGA’s mogen bij omzetdaling uitgaan van een lager gebruikelijker loon

-Er komt een versoepeling van het urencriterium voor zzpérs over de maanden maart, april en mei 2020

-De vrije ruimte in de WKR wordt tijdelijk verhoogd van 1,7% naar 3% over de eerste 400.000 euro van de loonsom.

-Ondernemers (Vpb) mogen het te verwachten verlies over 2020 nu alvast via een coronareserve ten laste van de winst van 2019 brengen.

-DGA-taks wordt uitgesteld tot 1 januari 2023.

-Versoepeling van voorwaarden rondom betaalpauze voor hypotheekverplichtingen.

Nieuwe Vacature

ERVAREN BOEKHOUDER – FINANCIEEL MEDEWERKER

Ben jij op zoek naar een veelzijdige, boekhoudkundige en financiële baan? Ben jij secuur en communicatief vaardig?
Lijkt het je leuk om ons team te komen versterken om samen verder te bouwen naar een mooie toekomst?
Wellicht ben jij dan onze nieuwe collega!

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Het dagelijks verwerken van administraties van bedrijven
 • Het periodiek verzorgen van btw-aangiften
 • Het opstellen van jaarrekeningen
 • Het jaarlijks verzorgen van VpB en IB-aangiften

Wij vragen:

 • Je bent in bezit van een financiële opleiding, minimaal mbo-niveau 4
 • Je beschikt over meerdere jaren boekhoudkundige werkervaring (vereist)
 • Met werkervaring op een accountants of administratiekantoor
 • Je kunt in teamverband werken, maar tegelijkertijd ook secuur, gestructureerd en zelfstandig werken
 • Je hebt kennis en ervaring met Excel en met boekhoudprogramma´s, bij voorkeur iMuis en Exact
 • Je hebt een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands en ook in het Engels.
 • Je bent fulltime beschikbaar
 • Je wil werken in Zandvoort en Amsterdam

Wij bieden:
Een leuke, uitdagende functie binnen een fijne werkomgeving dat hecht met elkaar samen werkt.
Salarisindicatie is € 3.500 – € 4.500

Geïnteresseerd?
Motiveer waarom jij enthousiast en geschikt bent voor deze functie in combinatie met je CV en stuur dit naar ivo@backofficebooks.nl ter attentie van Ivo Lemmens.

Sneller uw facturen betaald krijgen?

Maakt u al gebruik van de gratis module Spitsfactuur? Voeg dan nu gratis de online betaal mogelijkheid toe!

 

 

 

 

maakt u gebruikt van de mogelijkheid om te facturen via iMuis dan kunt u nu ook de klant een betaal linkje mee sturen. Wat is er makkelijker dan een factuur ontvangen en deze gelijk te kunnen betalen via een linkje.
Dat is nu mogelijk wanneer u uw factuur verstuurt via iMuis.

Wanneer u zich aanmeldt bij een provider die voor u de betalingen verwerkt kan iMuis bij het versturen van de factuur een linkje toevoegen.
Via deze link kan de klant dan de factuur in een paar klikjes betalen. Gemak voor de klant en voor u. U ontvangt namelijk uw geld over het algemeen dan veel sneller.
Ook de betaling kan dan weer automatisch worden verwerkt binnen iMuis. Win – win voor alle gebruikers.

Indien u geïnteresseerd bent kunt nadat u zich aangemeld heeft bij een van de aangesloten providers (Mollie, Buckaroo, Pay.nl of Sisow) contact met ons opnemen.
Wij zorgen dan voor de toevoeging van de link en u kunt gelijk factureren met online betaalmogelijkheid.

Maakt u nog geen gebruik van onze gratis mogelijkheid om te facturen, neem dan snel contact met ons op en maak gelijk, ook geheel gratis, gebruikt van de mogelijkheid de online betaalmogelijkheden toe te voegen.

Let op, de link is gratis bij iMuis, de kosten van de provider komen er wel nog bij, dit zijn bijvoorbeeld bij Mollie € 0,25 per betaling en geen abonnementskosten.
Laat u zich hier beter over informeren bij een van de providers.

Zon, Zee, Vakantierooster

Vakantie!

Wat een mooi zomers weer is ons de laatste tijd tot gegund. Iedereen krijgt de vakantie kriebels.
Voor vele van u is het nu juist hard doorwerken en is vakantie nog niet in zicht.

Ook in de administraties is het nu erg druk. De aangifte omzetbelasting is in volle gang.
Maar voor ons kantoor komt er wel vakantie in zicht. Om die reden willen u hierover tijdig informeren.
Uiteraard zijn we gewoon geopend maar kan de bereikbaarheid soms iets lastiger zijn dan u van ons gewend bent.

Gedurende de maand augustus zal de bezetting gehalveerd zijn en kunnen wij u niet in alle gevallen gelijk informeren.
Wij adviseren u wanneer u dringende vragen heeft, deze zoveel mogelijk via info@janssenenkooy.nl te versturen.
Voor alle openingstijden kunt u terecht op onze website en kijk bij contact.

Wij wensen alle ondernemers een mooie vakantie of een drukke maand toe!

Namens alle medewerkers van Janssen & Kooy

Erkend leerbedrijf

Vanaf vandaag kun je bij ons een gekwalificeerde stage volgen!

Wij willen graag tijd investeren om jonge studenten te laten groeien in de financiële sector. Daarom hebben wij een accreditatie aangevraagd en gekregen om erkend leerbedrijf te worden. Dat is belangrijk voor studenten zodat zij een gekwalificeerde stage kunnen volgen. Een goede werkomgeving is essentieel daarbij en die kunnen wij bieden.

Je kunt je sollicitatiebrief sturen voor de volgende opleidingen (niveau 3 & 4):

 • Bedrijfsadministrateur
 • Financieel administratief medewerker
 • Junior assistent-accountant

Bel of mail gerust wanneer je meer informatie wilt!

 

 

 

 

Digitaal werken

Werkt u al digitaal?

Tegenwoordig bestaan er vele mogelijkheden om uw boekhouding te verwerken. Een traditionele ordner met bankafschriften en bonnetjes behoort voor velen al tot de verleden tijd. Ook zien wij vaak dat er een combinatie gekozen wordt.

Ook wij als administratiekantoor moeten én gaan met de tijd mee. Zo bieden wij tegenwoordig diversen mogelijkheden om de administratie zoveel mogelijk digitaal te kunnen voeren. Ook hebben wij sinds 1 januari gekozen voor andere salaris software. Met Loket.nl bieden wij naast de traditionele verwerking van de salarissen ook HRM mogelijkheden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een volledige verlofadministratie, waarbij werknemer en werkgever via een app op de telefoon aanvragen kunnen indienen en goedkeuren.

Met onze administratie software, iMuis, kunt u zelf gratis factureren, maar er zijn nog veel meer mogelijkheden. Zo is er de mogelijkheid om ook uw debiteurenadministratie bij te houden, betalingen te doen aan uw crediteuren door sepa bestanden automatisch bij uw bank aan te bieden. Verder kunt u de dagelijkse bankmutaties iedere dag inlezen en kunt u eenvoudig via een scan uw facturen inlezen in de administratie. Boekhouden kan dus volledig digitaal tegenwoordig.

Wel brengt digitalisering gevaren met zich mee. Uw gegevens staan in de cloud of gaan via het internet naar locaties die wel of niet goed beveiligd zijn. Ook email is niet zo veilig als u wellicht denkt.
Ook hier hebben wij over nagedacht uiteraard en hebben onze partners hierop geselecteerd.
Met ingang van 25 mei 2018 treedt er een nieuwe wet (AVG) in werking die ons er toe dwingt gegevens op een zo zorgvuldig mogelijke wijze te verspreiden en/of op te slaan. Dit op laste van hoge boetes bij het onveilig verspreiden of bewaren van vertrouwelijke gegevens.
Voor u als ondernemer of particulier betekend dit dat u geen vertrouwelijke informatie meer ontvangt via email, maar zult u gegevens zelf moeten gaan ophalen van beveiligde locaties.

Voor meer informatie over de mogelijkheden van digitalisering voor u, kunt u contact opnemen met ons kantoor. Wij zullen u informeren over de mogelijkheden die u het beste passen.

Nieuwe vacature

ERVAREN BOEKHOUDER – FINANCIEEL MEDEWERKER

Ben jij op zoek naar een veelzijdige, boekhoudkundige en financiële baan? Ben jij secuur en communicatief vaardig?
Lijkt het je leuk om ons team te komen versterken om samen verder te bouwen naar een mooie toekomst?
Wellicht ben jij dan onze nieuwe collega!

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Het dagelijks verwerken van administraties van bedrijven
 • Het periodiek verzorgen van btw-aangiften
 • Het opstellen van jaarrekeningen
 • Het jaarlijks verzorgen van VpB en IB-aangiften

Wij vragen:

 • Je bent in bezit van een financiële opleiding, minimaal mbo-niveau 4
 • Je beschikt over meerdere jaren boekhoudkundige werkervaring (vereist)
 • Met werkervaring op een accountants of administratiekantoor
 • Je kunt in teamverband werken, maar tegelijkertijd ook secuur, gestructureerd en zelfstandig werken
 • Je hebt kennis en ervaring met Excel en met boekhoudprogramma´s, bij voorkeur iMuis en Exact
 • Je hebt een goede mondelingen en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands en ook in het Engels.
 • Je bent fulltime beschikbaar
 • Je wil werken in Zandvoort en Amsterdam

Wij bieden:
Een leuke, uitdagende functie binnen een fijne werkomgeving dat hecht met elkaar samen werkt.
Salarisindicatie is € 3.500 – € 4.500

Geïnteresseerd?
Motiveer waarom jij enthousiast en geschikt bent voor deze functie in combinatie met je CV en stuur dit naar info@backofficebooks.nl ter attentie van Ivo Lemmens.

 

Veilig zaken doen

Afgelopen maandag heeft de Kamer van Koophandel een app gelanceerd waarmee iedereen dertig keer kosteloos informatie kan opvragen van een onderneming.

De opgevraagde informatie geeft een algemeen beeld over de onderneming waar u zaken mee wilt doen. Rechtsvorm, datum oprichting, eigenaren en werkzame personen worden getoond. Ook het bezoekadres en de omschrijving van de activiteiten kunt u inzien. Dit alles moet leiden tot meer zekerheid in het economische verkeer. Bestaat de onderneming eigenlijk wel waar u zaken mee doet?

Normaal gesproken kosten 30 zoekacties ongeveer 80 euro en dat bespaart u dus door deze handige app. Mocht u daarna meer informatie willen opzoeken is dat ook mogelijk. Denk hierbij aan het opvragen van jaarrekeningen, concerngegevens en de historische gegevens.

Het gratis openstellen van het handelsregister is niet alleen goed voor innovatie en economische stimulans, maar moet ook helpen bij het bestrijden van fraude, belastingontwijking en terrorisme, aldus organisaties die al langer aandringen op verdergaande openheid van bedrijfsregistraties. In Nederland moet nog steeds veel geld worden betaald voor onderzoek naar eigendomsverhoudingen of belangenverstrengelingen.

 

Download de app in de appstore (Apple) of in de Google playstore (Android).

Voorkom onnodige kosten bij uw bank!

Voorkom onnodige kosten bij de bank!

Vanaf 1 januari 2017 is er een nieuwe standaard aangenomen voor het indienen van de SBR-kredietrapportage. Maar wat betekent dit nu voor jou? En wat houdt deze nieuwe standaard eigenlijk in? De kredietrapportage indienen via de post of e-mail is niet meer de standaard, maar elektronisch indienen via SBR inclusief een ondertekening met een PKIoverheid-certificaat.

De drie grootste Nederlandse banken, Rabobank, ABN Amro en ING, hebben zelfs afgesproken om vanaf 1 april 2017 €250,- behandelingskosten in rekening te brengen als de kredietrapportage niet elektronisch inclusief ondertekening met het certificaat wordt ingediend. Het is dus belangrijk om te weten hoe jij de SBR-kredietrapportage op de juiste manier kunt indienen met het juiste certificaat.

Wij kunnen de kredietrapportage op deze manier indienen, dus als u een brief heeft ontvangen waarbij wordt verzocht om deze informatie: Laat het weten!

Voor meer informatie kunt u uiteraard contact opnemen met ons kantoor – 023-5739724.

Regels omtrent identificatieplicht

Wat moet u als werkgever doen om te zorgen dat u voldoet aan de wettelijke eisen?

 

Verificatieplicht geldig identiteitsbewijs

Bij indiensttreding van een nieuwe werknemer moet u naar een geldig identiteitsbewijs  vragen. De werknemer moet dan het originele document tonen. Bijvoorbeeld een paspoort, een identiteitskaart of vreemdelingendocument.

Bij het controleren van identiteitsbewijzen moet u letten op:

 • de pasfoto: komt deze overeen met de persoon die voor u staat?
 • kenmerken: kloppen de genoemde fysieke kenmerken zoals lengte en leeftijd?
 • handtekening: laat de medewerker ter controle zichtbaar een handtekening zetten;
 • nationaliteit: is de nationaliteit vermeld? De identificatieplicht geldt ook voor buitenlandse werknemers;
 • geldigheid van het document: is de vervaldatum nog niet verstreken?

Op een rijbewijs en op een verklaring van de Belastingdienst met sofinummer of burger servicenummer staat geen nationaliteit vermeld. Daarom zijn dit geen geldige identiteitsbewijzen voor de verificatieplicht.

Bewaarplicht identiteitsbewijs

U moet een duidelijke kopie maken van het identiteitsbewijs. Documentnummer, pasfoto en burger servicenummer (BSN) moeten goed leesbaar zijn. U bewaart deze kopie in uw administratie voor eventuele controles, bijvoorbeeld door de Inspectie SZW. U moet de kopie bewaren tot minstens 5 jaar na het kalenderjaar waarin de werknemer uit dienst is gegaan.